Zásady ochrany osobních údajů

Zdeněk Mikulášek - realitní makléř, se sídlem Oblá 54, 634 00 Brno-Nový Lískovec, IČ: 74086626, jako správce osobních údajů, vás jako uživatele webových stránek www.mikulasek-zdenek.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké vaše osobní údaje budu zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budu vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budu vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese mikulasek@unicareal.cz nebo na tel: +420 774 293 326.

 

Účel zpracování

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych vás kontaktoval a poskytl vám informace, o které jste mě požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžu vedle toho využít k tomu, abych vám zasílal obchodní sdělení, tj. abych vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji, a které by vás, podle mého názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené dotazy nebo vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na mikulasek@unicareal.cz nebo jinou adresu, ze které jste ode mě obdržel obchodní sdělení.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Kategorie zpracovávaných údajů mohou být:

 • Vaše jméno a příjmení, titul
 • Trvalé či jiné bydliště, korespondenční adresa
 • Rodinný stav
 • Datum narození či rodné číslo
 • Státní občanství
 • Číslo osobních dokladů
 • Kontaktní údaje – telefon, e-mailová adresa
 • Zdroj a způsob financování
 • Specifikace nemovitosti, případně družstevního podílu
 • Obchodní firmy a jejich specifikace

 

Kdo má k vašim osobním údajům přístup:

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat. Vaše osobní údaje můžu za výše uvedenými účely předat mým subdodavatelům, aby pro mě provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • Realitním makléřům společnosti Unicareal s.r.o.;
 • Společnosti Mape s.r.o. zajišťující případné financování;
 • Externímu právnímu zástupci Mgr. Vladimíru Dvořáčkovi;
 • U zrealizovaných případů účetnímu kanceláře Ing. Aleši Randáčkovi.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou vám budu poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu ke mnou prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na informace a přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu či doplnění osobních údajů;

c) právo na výmaz osobních údajů;

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování;

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu OU.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete na e-mailové adrese mikulasek@unicareal.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získal, a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musím vymazat vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo mně to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musím omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžu mít pouze uloženy a případně je můžu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Přenášení dat z webové stránky Mikulasek-zdenek.cz

Při návštěvě mého webu se ke mně přenášejí některá data, např. o poskytovateli internetových služeb, typu prohlížeče či zdroj stránek, ze kterých mě navštívíte.

Pro provoz a zkvalitnění internetových stránek používám tzv. cookies. Jejich použití lze u vašeho webového prohlížeče nastavit tak, abyste byli o jejich použití vždy předem informováni, případně je zcela odmítnout (s tím je však spojeno omezení některých funkcí).

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 18.1.2022.